همکاران

نیاز روزافزون کشور در پروژه‌های گوناگون به تکنولوژی روز و خدمات فنی-مهندسی و به موازات آن، ساختار صرفا بازرگانی شرکت، موجب گردید تا شرکت شیدکو با یکی از قدرتمند‌ترین تیم های فنی و مهندسی کشور به نام شرکت فارِس تکنولوژی ادغام گردد.
نتیجه این همکاری، طراحی و اجرای پروژه های متعدد در سطح کشور مطابق با استانداردهای بین المللی بوده است که از جمله تجهیز یکی از بزرگترین مراکز همایش کشور در جزیره کیش در سال 2007 می‌باشد.
رضایت کارفرمایان از خدمات ارائه شده در پروژه‌های گوناگون، تائیدیه ها و رضایت نامه‌های متعددی را به ارمغان آورده که موفقیت و افتخار کم نظیری را برای شرکت به همراه داشته است.